1. Generelt

Nærværende salgs og leveringsbetingelser for Delicate Coffee ApS er gældende for ethvert salg fra Delicate Coffee ApS, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Eventuelle købsbetingelser, der måtte fremgå af købers dokumenter, er ikke bindende for Delicate Coffee ApS – med mindre Delicate Coffee ApS skriftligt har accepteret disse betingelser eller vilkår.

 

2. Tilbud, ordre og accept

En ordre/bestilling er bindende for Delicate Coffee ApS, når køber har modtaget en skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse.

              

3. Priser

Alle priser er ekskl. moms.

Delicate Coffee ApS er berettiget til uden varsel at ændre priserne på sine produkter og serviceydelser, herunder som følge af ændringer i offentlige afgifter, kursændringer og andre forhold der ikke kan tilregnes Delicate Coffee ApS.

 

4. Gebyrer

Ved ordre/bestilling under kr. 750,- ekskl. moms. Tillægges et gebyr på kr. 50,- ekskl. moms.

 

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal finde sted til den på fakturaen anviste betalingsdato. Standart betalingsbetingelser er 14 dage efter fakturadato. Sker betalingen ikke til forfaldstid jf. ovenfor, forrentes det skyldige beløb med 1,25% i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Derudover tillægges rykkergebyr på kr. 100,- pr. gang. Efter tredje rykkerskrivelse sendes sagen til inkasso.

 

6. Ejendomsforbehold

Delicate Coffee ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling, herunder renter mv. har fundet sted.

 

7. Levering, leveringstid og forsinkelser

Alle produkter, maskiner, automater og serviceydelser leveres af Delicate Coffee ApS – medmindre andet er aftalt. Leveringstid fastsættes/aftales i forbindelse med aftaleindgåelsen. En eventuelt forsinket levering berettiger ikke køber til annullering af indgået aftale/ordre eller krav om nogen form for erstatning.

        

8. Reklamation/mangler

Køber har pligt til straks at kontrollere produkt/ydelse ved modtagelse for mangler eller lignende.

Reklamation skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af produkter/ydelser, sker det ikke mister køber retten til at påberåbe sig mangler ved produkter/ydelser som køber burde have opdaget, såfremt det ikke sker i henhold til ovenstående.

 

9. Ansvarsbegrænsning

Delicate Coffee ApS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab.

 

10. Produktansvar

Delicate Coffee ApS produktansvar fraskrives i videst mulige omfang i forhold til den til enhver tid gældende retstilstand. Delicate Coffee ApS kan således kun pålægges produktansvar, hvor gældende præceptiv lovgivning positivt tilsiger dette. Delicate Coffee ApS påberåber sig ansvarsbegrænsning – se punkt 9.

 

11. Serviceaftaler

For serviceaftaler gælder følgende:

Tilkald bestilles hos Delicate Coffee ApS på telefon 2820 2019. Telefonen er åben mandag til torsdag fra 7.30 til 15.30, fredag fra 7.30 til 13.00.

Servicebesøg af teknikker tilstræbes udført indenfor 8 arbejdstimer, men mindre andet er aftalt.

Service dækker: jf. indgået aftale/kontrakt.

Service aftalen dækker ikke fejl der skyldes følgende: Defekt el og vand tilførsel eller lignende. Forkert eller ukyndig betjening af maskinen/automaten. Mangelfuld rengøring, afkalkning og vedligeholdelse af maskinen/automaten. Ændringer i maskinen/automatens programopsætning foretaget af kunden. Hærværk, brand og lignende. Fejlbetjening af kort eller møntsystemer – ligesom serviceaftalen heller ikke dækker fremmedlegemer i kort og betalingssystemer.  

 

12. Servicepriser

Den aftalte service pris er gældende for en periode på 12 måneder. Aftalen faktureres fra indgåelse (dato på aftalen/kontrakten) af aftalen/kontrakten og frem til 31-12 samme år. Derefter faktureres 12 måneder forud, med mindre andet er aftalt.

 

13. Gebyr ved forgæves kørsel

Ved forgæves kørsel på servicetilkald eller forgæves kørsel ved opsætning, faktureres kunden særskilt for medgået tid, til gældende takster.

 

14. Levering af service

Servicen udføres på kundens adresse – maskinen/automatens placering, med mindre andet er aftalt.

           

15. Brug af produkter til maskinen/automaten

Kunden/køber forpligter sig til i aftaleperioden, kun at bruge produkter fra Delicate Coffee ApS`s produktportefølje (kaffe, chokolade, topping og lignende) i maskinen/automaten.

 

16. Overdragelse af aftalen

Delicate Coffee ApS forbeholder sig retten til at overdrage aftalen til tredjemand uden kundens forudgående samtykke. Køber kan ikke overdrage aftalen til tredjemand, uden Delicate Coffee ApS` skriftlige accept.

 

17. Ikrafttræden

Serviceaftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og løber herefter som aftalt i serviceaftalen/kontrakten. Fakturering se punkt 12.

  

18. Opsigelse

Aftalen kan opsiges senest en måned før udløb, dette skal ske skriftligt. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk 12 måneder. Misligeholdes aftalen fra købers side, kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning fra sælgers side.

 

19. Vedligeholdelse

Lejer forpligter sig til at holde den lejede maskine/automat i god og brugbar stand – herunder alm. rengøring, tømning, påfyldning og evt. afkalkning.

 

20. Forsikring

Kunder/lejer er forpligtet til at holde det lejede udstyr (maskine/automat) forsikret mod el og vandskab, brand, lynnedslag samt tyveri og hærværk. Kunden/lejer skal kunne

fremvise dukomentation hvis det ønskes af sælger/udlejer.

 

21. Tilbagelevering

Ved aftalens ophør skal lejer tilbagelevere maskinen/automaten til udlejer. Bortset fra forringelser pga alm. brug og ælde skal maskinen/automaten tilbageleveres i samme stand som den blev modtaget.

 

22. Misligholdelse

Lejer er ansvarlig for skader på maskinen/automaten som forvoldes af lejer selv, lejers personale, eller andre som lejer har givet adgang til maskinen/automaten.

Delicate Coffee ApS kan opsige aftalen og straks afhente maskine/automat ved væsentlig misligeholdelse af aftalen fra lejers side. Misligeholdelse betegnes som feks. Misligholdelse af betalinger, lejer pantsætter, sælger eller udlejer maskine/automaten til tredjemand, kommer under konkurs, akkord eller rekonstruktion. Eller hvis lejer benytter andre produkter i maskinen/automaten end aftalt i punkt 15.

  

23. Persondata Lovgivning/GPDR

Delicate Coffee ApS opfylder og overholder kravene i Persondata lovgivningen/GPDR.